• Zaštita profesionalnih interesa i prava turističkih agencija članica UTAS-a,
 • Povezivanje i objedinjavanje svih subjekata u oblasti pružanja usluga u turizmu,
 • Izrada analiza i planova u svrhu racionalizacije poslovanja, unapređenje marketing aktivnosti i prodaje te usklađivanje poslovanja članica Udruženja,
 • Aktivno učestvovanje u izradi predloga opštih akata državnih organa u oblasti pružanja usluga u turizmu,
 • Saradnja sa međunarodnim organizacijama i udruženjima koja se bave uslugama u turizmu ili srodnim delatnostima,
 • Podizanje nivoa kvaliteta rada, unapređenje poslovanja i utvrđivanje novih standarda u poslovanju članica UTAS-a,
 • Zajedničko koordinisano nastupanje na domaćim i inostranim tržištima,
 • Kontrola metoda poslovanja u sektoru turizma s ciljem zaštite ugleda struke,
 • Saradnja sa državnim organima, komorama, drugim udruženjima i organizacijama koje se bave turizmom ili srodnim delatnostima,
 • Sticanje članstva u međunarodnim organizacijama čija je oblast delovanja pružanje usluga u turizmu i zastupanje interesa članica udruženja u tim organizacijama,
 • Zaštita pravne sigurnosti i kvaliteta ugovornih odnosa i usluga članica
 • Zastupanje interesa članica Udruženja i zaštita interesa pred državnim organima, organizacijama i agencijama i ostalim subjektima turističkog sektora (hotelijeri, saobraćajna preduzeća i sl.),
 • Razmena informacija članica Udruženja; informisanje članica o najnovijim događajima u struci, pravno-finansijskim odnosima kao i promenama u zakonima,
 • Edukacija zaposlenih u svojim članicama organizacijom studijskih putovanja, seminara i predavanja i drugih oblika stručnih usavršavanja u zemlji i inostranstvu,
 • Obavljanje drugih poslova od interesa za unapređivanje poslovanja članica Udruženja.

UTAS se zalaže da poslovanje turističkih agencija Srbije bude u skladu sa direktivama i propisima koje važe u EU.

Subagenti:

UTAS se zalaže da se subagentima vrati uloga i položaji koji treba da imaju. To se pre svega odnosi na opseg usluga koje mogu da pružaju kao i uslove pod kojima to mogu da rade. UTAS se zalaže da se primeni direktiva EU 2015/2302 od 25. novembra 2015.g. koja se naziva Direktiva o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima na koji se poziva i naš zakon o turizmu. Potpunom primenom te direktive našim posredničkim agencijama bi bilo omogućeno da posreduju u pružanju usluga smeštaja i ne bi bile u obavezi da uz naznačavanje organizatora putovanja navode sve njegove kontakte i broj žiro računa! UTAS ovo stavlja na visoko mesto svojih prioriteta. Ako bi se subagentima omogućilo rezervisanje usluge smeštaja, automatski bi se smanjio broj „organizatora“ putovanja jer je mnogo njih uzelo licence samo da bi mogli neometano i bez posrednika raditi rezervisanje smeštaja. Insistiranjem da subagent mora da navodi i broj žiro računa organizatora se obesmišljava uloga subagenta i dovodi do sve težeg opstanka velikog broja agencija. UTAS se takođe zalaže da Ministar ne može da određuje uslove plaćanja i saradnje između organizatora i subagenta jer organizator ima mogućnosti da postavlja uslove za prodaju svojih aranžmana a subagent je taj koji će te uslove prihvatiti ili odbiti.

Organizatori putovanja

UTAS se protivi uvođenju depozita za turističke agencije organizatore putovanja. Smatramo to neprimerenim obzirom da ni depozit od 15000 eur za agencije koje prave promet od nekoliko desetina miliona eur neće sprečiti zloupotrebe, kao što će predstavljati ogroman problem i 2 ili 3000 eur za agencije koje se oranizacijom putovanja bave samo povremeno ili samo u zemlji na nekoj mirko lokaciji i sl. UTAS podseća da ni jedna druga branša nije uslovljena depozitom za poslovanje (osim banaka i osiguravajućih društava). Garancija putovanja treba da postoji ali ona mora biti u skladu sa vrstom programa koje agencija prodaje i njenom vrednošću. Garancije putovanja takođe treba da pokrivaju ne samo fizička lica koje koriste direkte turističke usluge već i pravna lica iz inostranstva koja preko domaćih agencija realizuju svoje programe po Srbiji.

UTAS se zalaže da se odustane od označavanja agencija na ulazu u poslovni prostor da li je organizator ili posrednik, jer ima mnogo agencija koje su i organizatori ali i posrednici. Takvo označavanje može uticati na javnost da je subagent nešto što manje vredi i da u
takvim agencijama ne treba uplaćivati aranžmane. To će se negativno odraziti na poslovanje subagenata i uz ostale mere i okolnosti doprineti gašenju velikog broja radnih mesta u agencijama koje su pretežno posrednici u putovanjima. 

Receptiva

Ozbirom na specifičnosti i značaj za razvoj turizma Srbije i sve ekonmske benefite koje sa sobom povlači receptivni turizam, UTAS se zalaže da se receptivnim agencijama da dostojno mesto u turizmu Srbije tako što će poslovanje ovih agencija biti jasno definisano zakonom i posebnim pravilnikom za receptivne agencije. UTAS će se takođe zalagati da se za receptivne agencije primene posebni uslovi za obezbeđivanje garancija putovanja kao i da te garancije budu primenjive i za strane turoperatore.

UTAS će se zalagati da turistička inspekcija odvoji najmanje jednog svog čoveka koji bi reagovo na sve prijave nelegalnog vođenja po Beogradu kao i nelegalnog poslovanja raznih vodiča i agencija koje preko interneta nude usluge razgledanja i tura po Srbiji. UTAS će upozoravati i jedinice lokalne samouprave i ministarstvo o štetnosti uvođenja licenci za lokalne vodiče jer to može uticati na poskupljenje receptivnih turističkih usluga a to se može odraziti na konkurentnost turistčke ponude Srbije u odnosu na zemlje regiona. 

Work and travel programi u inostranstvu

Organizovanje, realizovanje i prodaja putovanja učenika i studenata u inostranstvo radi učenja stranog jezika ili stručnog usavršavanja sa mogućnošću obavljanja privremenih i povremenih poslova nisu klasična putovanja i stoga ih zato ne treba tako ni tretirati. UTAS se
zalaže za poseban tretman agencija koje bave ovom vrstom putovanja. I direktiva EU ovu vrstu putovanja ne tretira pod Paket aranžmanima i ona se ne primenjuje na ovu vrstu putovanja. Agencije koje posreduju u ovim programima nisu organizatori putovanja već samo posrednici i stoga se za ove agencije moraju posebno definisati i uslovi za obezbeđenje garancija. 

Udruženje UTAS

koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.