Pitanja za Turističku inspekciju

 

Pitanja i odgovori sa sastanka sa turističkom inspekcijom

Ovde možete naći odgovore na neke dileme i neodoumice u vezi zakona, odgovore i tumačenja turističke inspekcije

 

Pitanje
  1. Da li posrednici smeju sami (bez OTP) prodavati direktno hotele u Srbiji ili se to Naravno, podrazumeva se da postoji ugovor o saradnji hotela i agencije posrednika. Npr. dođe stranka i želi na Zlatibor 7 dana. Da li mi možemo zvati hotel Monu sa kojima imamo ugovor, rezervisati, prodati, naplatiti od stranke ceo iznos, poslati najavu i isplatiti hotelu iznos umanjen za našu proviziju. Ako smemo, šta se upisuje u delu Organizator putovanja i broj licence?
Odgovor

Da bi se poslovanje odvijalo na način koji je gore opisan, potrebno je da se poseduje Ugovor o posredovanju koji je zaključen između turističke agencije i hotela, kojim je definisano da turistička agencija može u ime i za račun hotela da prodaje aranžmane, a po osnovu Ugovora o posredovanju, zaključenog između hotelijera i agencije.”

Pitanje

2. Da li posrednici smeju organizovati jednodnevne izlete (Srbija ili inostranstvo)?

Odgovor

Posrednici mogu organizovati jednodnevne izlete u Srbiji ili inostranstvu”

Pitanje

3. Da li se prodate avio karte unose u Knjigu evidencije prodatih turistickih putovanja? Mislimo na slučaj gde posrednik prodaje karte direktno kroz Galileo a kartu štampa agencija koja je IATA. Naravno, ugovor imamo i sa Galileom i sa agencijom IATA

Odgovor

U ovoj situaciji prodate avio karte se ne unose u Knjigu evidencije prodatih turističkih putovanja.”

Pitanje

4. Pitanje koje muči sve nas, kako stati na put onima koji na divlje rade ovaj posao, od raznih portala, fejs book grupa, raznih pojedinaca i divljih kombi prevoznika.

Odgovor

“Da bi se sprečila dalji rad “na divlje” svaku turističku agenciju možemo da prijavimo turističkoj inspekciji putem e-maila ili putem prijave koja se predaje u prostorijama za to nadležne turističke agencije. U prijavu može biti navedeni podaci osobe koja je podnosi, što je poželjno da bi inspekacija mogla da kontaktira podnosioca radi dopune podatka iz prijav ili može biti podneta od strane NN lica. Isto tako u pogledu prevoznika kombi usluga koji ovu delatnost obavljaju neprijavljeno, prijava se podnosi nadležnoj inspekciji Ministarstva za saobraćaj. Uz prijavu bez obzira da li se zna podnosilac ili je anonimna, moraju se predati ili navesti konkretni dokazi i činjenice da bi turistička inspekcija mogla da postupa i treba izbegavati paušalne i uopštene navode (npr. prijavljena agencija radi protiv zakonito čuo sam od nekoga, već treba navesti konkretne radnje preduzete od strane prijavljene agencije za koje se smatra da su protiv zakonite uz dostavljanje dokumenta ili navođenje lica koja iste mogu da potkrepe)

 

5. Kada program podleže evidnetiranju, da li kada je u formi informacije ili kada je u formi finalnog programa…?

 

Odgovor: Imajući u vidu da u skladu Zakonom svaki program će morati biti evidentiran u posebnoj evidenciji, ali obzirom na veoma specifičnan vid turizma, stručna putovanjami programi se koncipiraju  kao informacije o putovanju (pošto dolaze sa spiskom drugih srodnih manifestacija koje se odnose na putovanja na stručne događaje iz odgovarajućih oblasti), te nemaju sve elemente programa. Kada dođe do konkretnog interesovanja, tada  se uobličava finalni program kombinujući prvobitnu informaciju, dodajući eventualne izmene ukoliko ih klijenti traži i sve klauzule predviđene

zakonom. Tako da u skladu sa svim samo finalni program podleže evidentiranju jer on ima sve elemente programa, i on je ono što je prihvaćeno i sprovodivo od strane agencije

 

6. Kada se radi o sajamskom turizmu i poseta sajmu je cilj putovanja, da li je opis sajma dovoljan kao opis destinacije?

 

Odgovor: Nije, svaki program mora da sadrži opis destinacije koja obično podrazumeva  tematiku sajma koji putnici posećuju, jer je sajam cilj njihovog putovanja i pored stručnog dela, putovanje ne obuhvata nikakve klasične turističke obilaske. Pored Opisa sajma poželjno je staviti i opis grada u kom se isti dešava, da bi se izbegle eventualne situacije sa turističkom inspekcijom.

7. U zakonu je navedeno sledeće: “Prodajna cena je ugovorena cena turističkog putovanja koja mora da sadrži sve one troškove, koji čine neodvojiv deo neophodan za realizaciju tog putovanja.” Da li možemo dobiti precizniju informaciju o tome šta je to neodvojiv deo ugovorene cene turističkog putovanja u slučaju sajamskog i kongresnog turizma (kako se tretiraju kotizacije i prevoz od smeštaja do sajma GSP-om)? Da ne bi bilo zabune, mozemo li taksativno da dobijemo listu neodvojivih troskova?

a)Na primer, postoje različite vrste kotizacija i ulaznica (dnevne, za ceo događaj, za doktore, za stažiste…), a često kotizacije prevazilaze cene konkretnih aranžmana.
b) Putnici moraju od hotela stići do sajmišta. To podrazumeva transfer sredstvima gradskog prevoza. Za neke destinacije taj prevoz ne možemo kupiti unapred, te ga putnici moraju platiti na licu mesta (kako naša putovanja nisu grupna, pa ih ne može izmiriti vođa puta na licu mesta).

 

Odgovor: Potrebno je da svi troškovi koji su u ceni putovanja budu predstavljeni putniku, kao i da on bude upoznat sa svim  troškovima koji obuhvataju navedeni turistički aranžman. Ne postoji lista šta je obavezno, a šta nije, а svaka turistička agencija pravi program u kome je obavezno da bude navedeno ono što je Agencija izvršila kao svoju uslugu i ono što mogu biti eventualni naknadni troškovi. Troškovi kao što su npr.  Troškovi javnog transporta, metroa i tsl nisu obuhvaćeni i ne mogu biti obuhvaćeni aranžmanom koji se nudi.

8.  Kako da obezbedimo izvršenje sajma ili kongresa ako isti u poslednjem momentu bude otkazan?

 

Odgovor: Zakаon kaže da: “Ako usluga iz programa turističkog putovanja (prisustvo umetničkim, kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) čini svrhu putovanja, turistička agencija je dužna da obezbedi izvršenje usluge.”  Ukoliko dođe do otkazivanja održavanja sajma, u svakom slučaju organizator je odgovoran za otkazivanje i mora da se kompeltan novac povrati korisnicima usluga i da se primljena svota novca u celosti vrati.

 

9. Da li dobijen predračun sa klauzalama može da se konotira kao ugovor agencije sa smeštajem?

Pitamo zato što veliki broj hotela nema ugovore, ne samo u inostranstvu nego i u Srbiji, ne poznaju ugovornu formu i naročito neće da prave ugovor za jednu rezervaciju koju kod njih imamo određenim povodom. Opet napominjem bavimo se specifičnim vidom turizma, ne zakupljujemo kapacitete u Paraliji, već svaki stručni događaj diktira drugačije mesto za smeštaj…

 

Odgovor: U skladu sa zakonom ugovor o zakupu smeštaja ili drugi dokument kojim se potvrđuje da je smeštaj zakupljen predstavlja dokaz o obezbeđenosti smeštaj. Shodno navedenom predračun nema snagu Ugovora i ne može smatrati kao dokument kojim se potvrđuje da je agencija obezbedila smeštaj. Naime, potrebno je da se ima dokument kojim se potvrđuje da je obezbeđenje smeštaja za konkretnom putovanje i određni period, tako da predračun koji važi određeni vermenski period ili bilo koji dokument opšteg karaktera kojim nije preciziran vremenski period ne predstavlja dokaz za turističku inspekiciju o obezbeđenom smeštaju.  

 

10.Šta se događa u slučaju kada putnik neće da da neki od podataka…Imali smo takve slučajeve neprijatnih ljudi koji neće da daju kontakt telefon ili adresu…šta onda?

 

Odgovor: Shodno zakonu potvrda o putovanju, pored podataka o organizatoru putovanja (naziv, poslovno ime, sedište, matični broj, broj i kategoriju licence i sl.), sadrži podatke o putniku (ime, prezime, adresa i kontakt podatak), destinaciji, nazivu smeštajnog objekta, datumu početka i završetka putovanja, broju noćenja, vrsti i broju usluga, ukupnom broju dana turističkog putovanja, podatke o vrsti prevoza, prodajnoj ceni, kao i ceni onih usluga koje ne čine obavezni elemenat programa putovanja i dr. U slučaju da putnik odbije da ostavi neki od traženi podataka, isto bi trebalo u vidu napomene da se evidentira u potvrdu putovanja. Konstatovanje ovih činjenica je u interesu agencije, jer u slučaju da dođe do nekih promena ( npr. mesta polaska, vremene polaska i dr.) agencija nije odgovrna što nije obavestila putnika. Zbog navedenog potrebno je imati pisani dokaz o tome, tako da u slučaju inspekcije po prijavi putnika se i inspekcije mogu dokazati ovi navodi i time izbeći da turistička inspekcija preduzem određene mere protiv agencije.

 

11.   Imajući u vidu zakonske odredbe neophodno je da stoje svi podaci o putniku,a u situaciji da isti odbija  potrebno je staviti napomenu da je putnik odbio da da podatke koji su u zakonu propisani I da stoji potpis putnika na isto. Molimo vas za pojašnjenje činjenice da postoje privredni subjekti (hoteli, recimo) koji imaju registrovan ogranak – turističku agenciju za koju je upisana šifra delatnosti 7990 (Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima).Objašnjenje: Ako hotel nema dovoljnu količinu smeštajnog kapaciteta za potrebe boravka grupe, hotel koristi svoju agenciju putem koje rezerviše smeštaj u drugom hotelu, te na taj način rezerviše i plaća smeštaj u drugom hotelu. Savet za ovakvo delovanje je, provereno, dobijen od turističke inspekcije, dakle, hotel mora registrovati turističku agenciju kao ogranak sa šifrom delatnosti 7990, da bi se mogla vršiti rezervacija smeštaja, jer se hotel ne može baviti takvom delatnošću. Da li se slažete da je moguće da i turističke agencije posrednici takođe mogu registrovati ogranak koji će imati upisanu šifru delatnosti 7990 i raditi smeštaj grupa u zemlji ( pa čak i u inostranstvu), jer je u praksi to hotelima dozvoljeno? Ovim se dolazi do suštine da turističke agencije – posrednici mogu vršiti rezervaciju i prodaju smeštaja u zemlji (i inostranstvu).

 

Odgovor: Šifra delatnosti nije bitna, jer je ona samo jedna od delatnosti kojom se privredni subjekt može baviti . Sama šifra delatnosti je nešto što se stavlja kao osnovna delatnost privrednog društva, a samo društvo može da se bavi i ostalim delatnostima, osim onim za koje zakon propisuje posebne dozvole za obavljanje. To znači da hotel koji se bavi ugostiteljskom delatnošću bez obzira na šifru delatnosti može da bavi organizovanjem putovanja ako poseduju licence čak i ako to nije osnovna delatnost za koju je registrovano kod APR-a ili ako nema licencu da pruža usluge posredovanja. Naime, hotel ispunjava uslove za bavljenje ugostiteljske delatnosti i ako ispuni uslove predviđene zakonom može da obavlja i poslove turističke agencije. Turističa agencija ne ispunjava uslove za obavljanje ugostiteljske delatnosti jer je za to potrebno da poseduje ugostiteljski objekat, tako da situacija navedena u pitanju ne može primeniti na njih.

12.  Broj privrednih subjekata koji se bavi obrazovnim turizmom u ovom momentu verovatno i premašuje broj tur. agencija koje jedine legalno rade tu delatnost. Prema starom, a i novom Zakonu o turizmu, za obavljanje te delatnosti neophodna je licenca organizatora putovanja. Član 52, stav 2. zakona o turizmu Turistička agencija obavlja poslove:

2) organizovanja, realizovanja i prodaje putovanja učenika i studenata u inostranstvo radi učenja stranog jezika ili stručnog usavršavanja sa mogućnošću obavljanja privremenih i povremenih poslova; Šifre delatnosti u dopisu navedenih privrednih subjekata su:

8559 – Остало образовање

7990 – Остале услуге резервације и делатности повезане с њима

9499 – Делатност осталих организација на бази учлањења

Rade isto što i mi samo nemaju licencu, garanciju putovanja niti novu obavezu polaganja depozita. Kako se legalno bave ovim poslom godinama kada ne posluju u sladu sa zakonom?

 

Odgovor: U skladu sa relevatnim propisima svako privredno društvo ima u APR-u registrovanu pretežnu šifu delatnosti, ali može da obavlja sve druge delatnosti za koje mu nije potrebna prethodna ili naknadna dozvola nadležnog državnog organa. To znači da se za privrednoa društva koja koriste navedene šifre mora od slučaj do slučaja utvrđivati da li ista svojim poslovanjem krše zakon. Jedini način da se utvrdi da li neko obavlja delatnost za koju nema licencu jeste da se podnese prijava turistčkoj agenciji koja će u postupku kontrole da utvrdi da li oni imaju dozvole za rad i da li su u prekršaju.

 13..

Da li postoje saznanja u vezi sa novoosnovanom agencijom Magdalena Travel za koju postoje osnovane sumnje da je stvarni vlasnik u stvari Stevan Buđić, vlasnik agencije SAB koja je 2018 god prevarila preko 6000 putnika i nanela ogromnu štetu celoj turističkoj privredi Srbije (inače postoje svedočenja kolega da Buđić pred njima nije ni krio da upravo on stoji iza Magdalena Travel-a)? Ta agencija je počela sa radom na istoj adresi kao i SAB – Deligradska 9. Promenila je 3 vlasnika od kada je osnovana. Na sajtu https://magdalenatravel.rs/se hvale video snimkom sa “impresijama dragih putnika sa letovanja u avgustu 2018.” a osnovani su u oktobru 2018. i agencija nije ni poslovala do nedavno.Poenta je da se uvode garancije i polise da se uništi turistička privreda i male agencije koje savesno posluju godinama, a kriminalci se puštaju da rade i daje im se mogućnost za ponavaljanje istih krivičnih dela. Inače protiv Buđića se vodi krivični postupak za više ozbiljnih krivičnih dela zbog kojih je već bio u zatvoru. Pitanje je samo zašto nije odgovarao i za prošlogodišnju prevaru putnika kada postoje osnovane sumnje da se radi o delu koje je izvršeno sa namerom? Postoji sumnja da je ukrao gotovo milion eura i posledica toga je da je on na slobodi bez ikakvih ozbiljnih sankcija, da su umesto krivca kažnjene male turističke agencije i da novim zakonom putnici neće dobiti nikakvu veću zaštitu a već ovog leta možemo očekivati neki novi SAB u vidu Magdalene ili nekog trećeg. Primerom Buđića biće ohrabren i neko drugi sličnih moralnih načela da se vrlo lako može doći do velikog novca bez ikakvih posledica.

 

Odgovor: U skladu sa zakonom svak ko ispuni zakonom propisane uslove može da osnuje privredno društvo. Takođe, prema zakon lice koja su navedena kao osnivač ili zakonski zastupnik odgovaraju za rad društva, činjenica da rade na istoj adresi gde i SAB nije od značaja. U pogledu tvrdnji da iza ove agencije stoji Setvan Buđić iste moraju da se potkrep dokazima, s tim da treba imati u vidu da navedeno lice trenutno nema zabarnu obavljanja delatnosti. U pogledu lažnih navoda na sajtu za iste se može podneti prijava nadlženim inspekcijama, s tim da bi prekršaj postojao samo u slučaju da kod “impresijama dragih putnika sa letovanja u avgustu 2018.” je navedeno da je Magdalena Travel organizator putovanja. Pitanje odgovrnosti Setvana Buđića je u nadlženosti tužilaštva i suda, koji treba da sprovedu krivični postupak, dok je turistička inspekcija preduzele sve mere iz svoje nadležnosti i u nadležnost ise ne spadaju utvrđivanje krivične odgovornosti.

 

14.

Pitanja vezana za jednodnevne izlete.Dakle, mi smo registrovani kao “Privredno drustvo za prevoz putnika, sa dodatnom sifrom 7911 – delatnost putnickih agencija. Ali ne posedujemo licencu organizatora turističkih putovanja Interesuje nas:Da li po zakonu imamo pravo da organizujemo jednodnevni izlet i ako imamo da li u taj jednodnevni izlet mogu da se uključe ulaznice (muzej,sajam,zičara…)? Da li sa izletom može da se organizuje i ručak za grupu i da li sa grupom može ili mora da bude uključen vodič/pratioc grupe?

 

Odgovor: U ovoj situaciji jednodnevni izleti mogu da se organizuju, ali samo u ulozi posrednika i neophodno je da u skladu sa članom 79. Zakona o turizmu bude upisan u Knjigu evidencije prodatih turistickih putovanja. Naime, sve obaveze koje u skladu sa navedenim članom ima organizator putovanja ima i posrednik u situaciji kada organizuje jednodnevni izlet. U okviru izleta se može organizovati ručak i može se angažovati vodič, a ne mora, to zavisi od toga šta je navedeno u programu putovanja.

 

15.

U skladu sa poslovanjem, a u okviru ” novog zakona “, imamo nedoumice kao ” novi subagenti ” …Ukoliko kao turistička agencija – posrednik organizujemo jednodnevne izlete, da li možemo da napišemo ( kao i do sada  kada smo imali OTP ): organizator putovanja je : …?

Kako postupamo u skladu sa otkazima putnika , s obzirom da kao posrednik nemamo svoje OUP, a mi smo organizovali izlet ?!?!?Da li možemo da organizujemo jednodnevne  u izlete u inostranstvo ? Da li u ugovor ( potvrdu ) o putovanju kao  subagent upisujemo pored imena organizatora, broja njihove licence … i prema najnovijem matičnog broja… definitivno mora stajati i broj njihovog žiro racuna ?

 

Odgovor: Ukoliko posrednik organizuje jednodnevni izlet isti nije organizator putovanja, pa se to ne može navesti u programu putovanja. Posrednik može organizovati jednodnevni izlet, jer se u konkretnom slučaju ne radi o turističkom putovanju, pa shodno tome isti se ne navodi kao organizator putovanja u programu izleta. Posrednik mora da ima opšte uslove vezane za organizovanje izlete u kojima se definišu opšte stvari i to rokovi otkaza, rokovi i potupak reklamacija i šta se dešava u slučaju otkaz putovanja. Mora da postoji porgram putovanja za izlet u kome je jasno naznačeno da nije obezbeđena garancija putovanja.

 

U ugovoru (potvrdi) o putovanju mora da stoji broj žiro računa, s obziorm da je isto propisano zakonom.

 

Pitanja posrednika

 

16.

Da li i na koji način posrednici mogu da vrše rezervaciju i plaćanje hotela preko rezervacionih sistema sa kojima imaju potpisane ugovore? Obrazloženje: Poznato je da, kako bismo dobili vaučer koji se mora uručiti klijentu, rezervacija mora biti u celosti unapred plaćena, te je time mogućnost manipulacije svedena na minimum. Time bi subagenti dobili mogućnost da opslužuju firme za službena putovanja, mogli bi da se javljaju na tendere za potrebe rezervacije i nabavke smeštaja za službena putovanja za institucije koje su na budžetu, čime velike agencije organizatori nemaju vremena da se bave.

 

Odgovor: Da bi se poslovanje odvijalo na način koji je gore opisan, potrebno je da se poseduje Ugovor o posredovanju koji je zaključen između turističke agencije i hotela, kojim je definisano da turistička agencija može u ime i za račun hotela da prodaje aranžmane, a po osnovu Ugovora o posredovanju  zaključenog između hotelijera i agencije.

 

17.

Koje su nam obaveze i prava ako organizujemo izlete (licencirani vodič, da li može ručak unutar izleta, muzej, sajam, žičara i sl.)? Ukoliko kao turistička agencija posrednik organizujemo jednodnevne izlete, da li možemo i da li treba da napišemo u program izleta da smo mi organizator putovanja?Kako postupamo po pitanju otkaza putnika od izleta, s obzirom da kao posrednik nemamo svoje OUP, a mi organizujemo izlet?Da li izlet treba da se upiše u Knjigu evidencije prodatih turistickih putovanja i ako treba na koji se način upisuje?

 

Odgovor: U ovoj situaciji jednodnevni izleti mogu da se organizuju, ali samo u ulozi posrednika i neophodno je da u skladu sa članom 79. Zakona o turizmu bude upisan u Knjigu evidencije prodatih turistickih putovanja. Naime, sve obaveze koje u skladu sa navedenim članom im aorganizator putovanja ima i posrednik u situacij kada organizuje jednodnevni izlet. U okviru izleta se može organizovati ručak i može se angažovati vodič, a ne mora, to zavisi od toga št aje navedeno u programu putovanja. Ukoliko porednik organizuje jednodnevni izlet isti nije organizator putovanja, pa se to ne može navesti u programu putovanja. Posrednik može organizovati jednodnevni izlet, jer se u konkretnom slučaju ne radi o turističkom putovanju, pa shodno tome isti se ne navodi kao organizator putovanja u programu izleta. Posrednik mora da ima opšte uslove vezane za organizovanje izlete u kojima se definišu opšte stvari i to rokovi otkaza, rokovi i potupak reklamacija i šta se dešava u slučaju otkaz putovanja. Mora da postoji porgram putovanja za izlet u kome je jasno naznačeno da nije obezbeđena garancija putovanja.

 

18.

Da li prodaja po jedinstvenoj ceni važi i za organizatore ili samo za posrednike? Obrazloženje: Da li smemo da se povedemo činjenicom da organizator ima pravo da obracuna popust za direktnu uplatu kod organizatora, pa da u istom smislu posrednik sme da umanji ili da se odrekne svoje provizije? DA li posrednik mora da prodaje po istim uslovima? Da i posrednik mora da prodaje poi stim uslovima kao i organizator?

Odgovor: Prodaja po jedinstvenoj ceni važi i za organizatore i za posrednike. Posrednik mora da prodaje aranžman pod istim uslovima pod kojima prodaje organizator, odnosno isti nema pravo da umanji cenu aranžmana za deo svoje provizije.

 

Situacija kada putnik rezerviše aranžman kod posrednika, a potom se raspita i sazna da organizator putovanja za taj isti aranžman daje popust ako se rezervacija i uplata izvrši kod organizatora, treba da bude reguliasan ugovorom između organizatora i posrednika. Naime, ova situacija se ne tiče turističe inspekcije, već porednik bi trebao u ugovoru sa organizatorom da predvidi ovu situaciju i da ugovori da li ima pravo na proviziju i u kom iznosu.

 

19.

U kom se trenutku izdaje fiskalni račun? Obrazloženje: Skoro da je pravilo da se po svakom ugovoru prima najpre akontacija, za nju se uvek izdaje priznanica, kao i za svaku narednu uplatu do konačne isplate ili deponovanja čekova pred put. Da li je ispravno izdati fiskalni račun nakon poslednje uplate odnosno uručenja vaučera (i kako se izdaje račun ako nema izdavanja vaučera kod grupnih putovanja, ili kako izdati fiskalni račun ako smo stalnim klijentima odobrili plaćanje na više rata bez čekova – “na poverenje”)? Da li je takođe ispravno izdavati račun prilikom svake uplate od strane klijenta? Da li smatrate ispravnim izdavanje fiskalih računa na dan uplate pazara? S obzirom na to da imamo više nezvaničnih tumačenja i saveta od strane nadležnih institucija, čime se trebamo voditi i kako možemo odabrati nama odgovarajući način. Imajte na umu da je čest je slučaj da inspekcija u jednom gradu na jedan način tumači zakon dok inspektor u drugom gradu na potpuno drugačiji način tumači isti zakon.

 

Odgovor: U skladu sa Mišljenjem miistarstva finansija fiskalni račun se izdaje pred put, odnosno zajedno sa  vaučerom za putovanjem, kada putnik isplati aranžma u celosti. Pitanje izdavanja fiskalnih računa je predmet kontrole od strane finasijske inspekcije, s tim da  je turistička inspekcija upoznata sa pomenutim mišljenjem Ministasrtva finasija i za njih je bitno samo da je isti izdat.

 

20.

Susrećemo se sa problemom da nam inspekcija traži celokupnu dokumentaciju koja je već predate putniku, koja je vaša preporuka, šta predmet koji stoji u agenciji mora tačno da sadrži? Obrazloženje: Dešava se da inspekcija traži program putovanja sa cenovnikom za konretni ugovor, tj da uz predmet imamo pored potpisanog ugovora i garancije i program putovanja, cenovnik, podatke o osobi koja je zadužena sa prijem putnika na destinaciji, kontakt telefon, opšte uslove putovanja organizatora. Sva se dokumentacija uvek uručuje putnicima, i on to svojim potpisom na ugovoru potvrđuje, dupliranje papira u doba visoke ekološke svesti, u eri elektronskih komunikacija, i pri svesti o potrebi smanjenja troškova, ovaj zahtev inspekcije ne nalazimo da je ispravan. S obzirom na obavezu čuvanja sve te dokumentacije, takođe imamo još jedan problem.

 

Odgovor: Agencija je dužna da u skladu sa relevatnim propisima čuva svu dokumentaciju koju je izdala putniku 2 godine. Dokumentacija se čuva zbog same agencije, jer u slučaju da se putnik žali ili zahteva nešto, a nakon završenog putovanja, teret dokazivanja je uvek na agenciji, pa je u interesu agencija da poseduje ovu dokumentaciju.

 

21.

Kakva je mogućnost ukidanja obaveza popunjavanja i slanja Obaveštenja o prodatim turistickim aranžmanima organizatorima uz skeniranu priznanicu ili izvodom iz banke?Obrazloženje: Organizatori ovaj dokument ne traže od posrednika jer su svi ti podaci vec poslati organizatoru u najavi, a broj potvrde o garanciji putovanja dodeljuje sam organizator. Takođe, priznanica nije nikakva garancija jer se priznanica lako moze falsifikovati.

 

Odgovor: Navedena obaveza je utvrđena zakonom i zakon ne poznaje izuzetke od iste. To znači da se obaveza mora poštovati sve dok se ne donesu izmene zakona ili donese novi zakon koji ovu obavezu ne predviđa ili se novim pravilnicima koji su u postupku donošenja ovo pitanje reguliše na drugačiji način.

22.

Zašto je udruženjima dozvoljeno da se bave organizovanjem naučnih skupova, dakle, udruženim uslugama uz obrazloženje da to smeju da rade ukoliko ne stiču dobit i ko kontroliše da li imaju dobit? Obrazloženje: Ovim stavom u zakonu smatramo da se obezvređuje postojanje licence za organizatore. Koji je smisao posedovanja licence I svega što ona zahteva da bi se posedovala, ako istu delatnost rade neobrazovan, neiskusan kadar koji ne poseduje polisu osiguranja za putnike. Logičnim sledom licenca postoji samo zbog dobiti, tu zaštita putnika od neizvršenja usluge ili insolventnosti apsolutno nije uzeta u obzir.

 

Odgovor: U zakonu o turizmu je predviđeno da udruženja mogu da organizuju putovanja za svoje članove, pa shodno navedenom oni mogu da obavljati ovu delatnost uz poštovanje zakonom propisanih uslova. Naime, udruženje mora imati licencu, ukoliko ostvaruju profit od svojih usluga koje pruža članovima. To znači da ukoliko neko udruženje ostavruje profit od organozovanja putovanja za svoje članove, a za to nema licencu, isto je u  prekršaju, pa kada turističa inspekcija utvrdi postojanje prekršaja protiv takvog udruženja se pokreće prekršajni postupak.

 

23.

Da li imate saznanja da u Srbiji posluje više stotina firmi koje imaju u sedištu ili oganku registrovanu pretežnu šifru delatnosti 7990 – Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima, a nisu upisane u register turizma?Obrazloženje: Ovim se privredni subjekti koji čak nisu ni turističke agencije bave rezervacijom i plaćanjem hotelskih usluga, a ne sumnjamo i organizacijom skupova u Srbiji. S obzirom na to da je ovakva delatnost dozvoljena, molimo potvrdu da i agencije posrednici mogu da se bave istom delatnošću bez posedovanja licence.

 

Odgovor:  Na ovo pitanje je već dat odgovro kroz odgovor na pitanja 11 i 12.

 

24.

Kako stati na put neovlašćenoj prodaji turističkih aranžmana, izleta, smeštaja od strane vlasnika privatnih kuća u Grčkoj (kojih je sve više poslednjih godina recimo na jugu Srbije i koji posluju a porez nikome ne plaćaju), portalima koji takođe već godinama rade prodaju smeštaja u Grčkoj, opet bez ikakve poreske obaveze

 

Odgovor: Pitanje plaćanja poreza i drugih zakonom predviđenih dažbina je u nadležnosti Poreske Ministarstvo finansija, odnosno poreske inspekcije. Turistička inspekcija nema ovlašćenja da kontroliše ova lica s obzirom da delatnost iznajmljivanja se dešava na teritoriji druge države.

 

25.

Ostalo je nedorečeno na koji način će se dokazivati u praksi neophodno znanje engleskog jezika iz Člana 3. tačka 2. Takođe interesuje me na koji način će se proveravati ispunjenost kadrovske osposobljenosti iz Člana 51. u slučaju posrednika jer prilikom registrovanja u Registar turizma kao posrednik potrebno je samo popuniti registracionu prijavu i uplatiti naknadu. U registracionoj prijavi ne postoji mogućnost unosa podataka u vezi sa kadrovskom osposobljenošću.

 

Odgovor: Provera znanja engleskog jezika nije u nadležnosti turističe inspekcije i ista nema ovlašćenja da na bilo koji način (pisano ili usmeno) proverava to znanje. Turistička inspekcija može samo proveravati da li lice koje u skladu sa zaknom mora da poseduje znanje engleskog jezika ima sertifikat ovlašćene škole jezika sa minimum B2 nivom. Naime, provere vezna za znanje engleskog se vrđe od strane APR kao organ koji vrši  registraciju i koji proverava ispunjost uslova, te inspekcija neće proveravati da li je APR pravilno postupio prlikom registracije i samo u slučaju prijave turističkoj inspekciji ista će tražiti dokaz od agencija o poznavanju jezika, a koji se dokazuje  sertifikatom za B2 nivo.

 

26.

Ukoliko turistička agencija organizator putovanja želi da pređe u posrednike da li je potrebno 5 radnih dana ili 35 pre isteka licence da podnese zahtev za brisanje iz registra. Jedno od mišljenja je da 35 dana pre isteka licence treba da se podnese zahtev Ministarstvu turizma za potvrdu da nije pokrenut postupak za oduzimanje licence.

 

Odgovor: Ovo se može uraditi u bilo kom trenutku, a da bi se organizator putovanja brisao prvo mora da podnese zahtev za uverenje  koje izdaje  nadležno ministarstva da nije pokrenut postupak za brisanje licence, odnosno rokovi nisu bitni. Na osnovu tog  uverenja podnosi se zahtev APR-u za promenu iz organizatora putovanja u posrednika. Sam postupak pred APR- om traje do 5 radnih dana i sve dok se promena ne sprovede agencija ima pravo da obavljanje delatnosti obzirom da licenca nije ukinuta.

 

27.

Molimo vas za pravni savet u vezi plasiranja programa na sajtu i novog 
zakona o turizmu. Naime, mi imamo licencu za organizovanje putovanja ali radimo i kao 
Na nasem sajtu su ponude agencija sa kojima radimo i njihov program i 
frame tako da se to automatski azurira.Programe ne menjamo mi, niti ih mi stavljamo na sajt vec se to radi preko pomenutog programa organizatora putovanja.Na cenovnicima i programima organizatori putovanja nisu naznacili da su oni prganizatori. Kako je po zakonu obavezno naznaciti ko je organizator i cuvsi da je par kolega imalo problem sa plasiranjem programa na sajtu moje pitanje je da li organizator treba to promeniti u postojecem programu ili kako?

 

Odgovor: Za svaki program mora da se zna ko je organizator putovanja. Ako u programu koji se reklamira putem sajta nije naznačen organizator putovanja, turističa inspekcija će tretirati posrednika kao organizatora putovanja. Znači da bi trebalo naglasiti ko je posrednik, a ko je organizator putovanja, s tim da u slučaju da sam program ne dozvoljava promene ili unošenje podataka vezano za organizatora putovanja, onda se ova činjenica može naglasiti na sajtu subagenta.

 

28.

Što se tice obaveznih podataka koji treba da budu istaknuti na ulazu u agenciju.Ako je agencija kao sto smo mi i subagenti i organizatori, sta bi bilo ispravno napisati od istih podataka?

 

Odgovor: Ukoliko agencija obavlja delatnost subagent i organizator na ulazu u agenciju treba da stoji samo organizator putovanja.

 

29.

Da li je obavezno praviti Program putovanja kod svake prodaje individualnog aranžmana, tačnije usluge smeštaja (prodaja smeštaja u zemlji i inostranstvu kada destinacija i smeštajni objekat nije u redovnoj ponudi agencije već na zahtev putnika, a rezervacija se vrši direktno sa smeštajnim objektom ili preko jednog od rezervacionih sistema). Ukoliko jeste šta sve takav program mora da sadrži, obzirom da je u pitanju samo usluga smeštaja bez prevoza, predstavnika agencije, izleta i sl. Da li je u ovom slučaju  dovoljno u Ugovoru o putovanju navesti destinaciju, naziv hotela, kategoriju hotela i sobe, vrstu usluge a da se ne mora dodatno putniku dati Program putovanja (koji bi se morao praviti posebno za svaki ugovor)?

 

Odgovor: Nije neophodno da se pravi program, već je neophodno da u Ugovoru o turističkom putovanju sadrži program putovanja, opšte uslove i ostale prateća dokumenta koju su potrebna..

 

Naime, plan putovanja ne mora biti poseban dokument već je potrebno da putnik dobije sve informacije, s tim da iste mogu da budu sadržana u samom ugovoru.

Udruženje UTAS

koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.